Statut Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu

Statut przyjęty Uchwałą Walnego Zebrania Członków 7 czerwca 2014 Statut Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.    Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu (PSF), zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest

samorządną organizacją obywatelską nie nastawioną na zysk.

2.    Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o

Stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.

3.    Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. Stowarzyszenie może posługiwać się

nazwą skróconą „PSF”.

4.    Nazwa Stowarzyszenia w języku angielskim brzmi: Polish Fundraising Association i jest

zastrzeżona. Działając poza granicami kraju, Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą

przetłumaczoną na inne języki obce.

§ 2

1.    Stowarzyszenie prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a  siedzibą

władz Stowarzyszenia jest miasto Kraków.

2.    Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej

w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych.

3.    Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe – oddziały, obejmujące zasięgiem

działania jedno lub kilka województw. Terenowa jednostka organizacyjna Stowarzyszenia

może posiadać osobowość prawną.

§ 3

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia

swych spraw może zatrudniać pracowników.

II.     MISJA I CELE

§ 4

Misją Stowarzyszenia jest działanie dla dobra wspólnego poprzez wspieranie rozwoju

fundraisingu w Polsce.

§ 5

Celem Stowarzyszenia jest:

1.    Wspieranie rozwoju zawodowego oraz integracja środowiska fundraiserów w Polsce.

2.    Ustanawianie i propagowanie najwyższych standardów etycznych w działalności

fundraisingowej.

3.    Edukacja w zakresie fundraisingu.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:

1.    Organizację szkoleń, staży i konferencji.

2.    Animowanie wymiany doświadczeń pomiędzy fundraiserami w Polsce i za granicą.

3.    Promocję dobrych praktyk w zakresie fundraisingu i realizacji inicjatyw obywatelskich.

4.    Działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo

organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o

działalności pożytku publicznego i  wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r., w zakresie:

4.1.    pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz

wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz zapewnienia zorganizowanej opieki byłym

żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej

renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom;

4.2.     działalności charytatywnej;

4.3.     podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

4.4.     działalności na rzecz mniejszości narodowych;

4.5.     ochrony i promocji zdrowia;

4.6.     działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

4.7.     promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i

zagrożonych zwolnieniem z pracy;

4.8.     upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw

kobiet i mężczyzn;

4.9.     działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

4.10.     działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

4.11.     nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

4.12.     krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

4.13.     kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

4.14.     upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

4.15.    ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

4.16.     porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom

społecznym;

4.17.    upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;

4.18.    upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a

także działań wspomagających rozwój demokracji;

4.19.    ratownictwa i ochrony ludności;

4.20.    pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i

za granicą;

4.21.    upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

4.22.    działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy

między społeczeństwami;

4.23.    promocji i organizacji wolontariatu.

5.    Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach

określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia

służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego

członków.

6.    Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego we

wszystkich działaniach wymienionych w ust. 1-4.

III.     CZŁONKOWIE

§ 7

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. Członków zwyczajnych;

2. Członków wspierających;

3. Członków honorowych.

§ 9

l. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności

prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.

2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością

Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub inną

Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla

Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów Statutowych

Stowarzyszenia.

4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie

pisemnej rekomendacji dwóch członków Stowarzyszenia lub opinii Komisji Etyki.

5. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§ 10

1.    Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

1.1.    czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz

Stowarzyszenia;

1.2.    uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków;

1.3.    wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności

Stowarzyszenia;

1.4.    uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów Statutowych

Stowarzyszenia;

1.5.    korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;

1.6.    uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia.

2.    Członek zwyczajny Stowarzyszenia obowiązany jest do:

2.1. uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;

2.2. przestrzegania Statutu, Kodeksu Etycznego, regulaminów i uchwał władz

Stowarzyszenia;

2.3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§ 11

1.  Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa

określone

w § 10 ust. 1.

2.  Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w Statutowych

władzach Stowarzyszenia.

3.  Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 10 ust. 2.

4.  Członek honorowy Stowarzyszenia ma wszystkie uprawnienia przysługujące członkom

zwyczajnym za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

5.  Członek honorowy jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.

§ 12

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1.1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie

Zarządowi,

po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia;

1.2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;

1.3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek

członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy;

1.4. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;

1.5. wykluczenia przez Zarząd z powodu:

1.5.1. łamania Statutu;

1.5.2. łamania Kodeksu Etycznego Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu;

1.5.3. nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia;

1.5.4. notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia;

na pisemny wniosek 2 członków Zarządu z wyżej wymienionych powodów.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1.5 o wykluczeniu orzeka Zarząd podając

przyczyny skreślenia lub wykluczenia.

3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego

Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady

określone

w ust. 3.

IV. ORGANY STOWARZYSZENIA

§ 13

Władzami Stowarzyszenia są:

1.    Walne Zebranie;

2.    Zarząd;

3.    Komisja Rewizyjna;

4.    Komisja Etyki.

§ 14

1. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki Stowarzyszenia trwa 3 lata.

2. Za wyjątkiem wyborów władz pierwszej kadencji, gdzie dopuszcza się głosowanie jawne,

wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki odbywa się w głosowaniu tajnym,

bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania,

3. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą

większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków.

3A. Organy Statutowe: Zarząd, Komisja Etyki i Komisja Rewizyjna mogą odbywać

posiedzenia elektroniczne oraz podejmować uchwały w drodze głosowania elektronicznego.

3A.1. Głosowanie elektroniczne organizuje przewodniczący głosującego organu lub inny

upoważniony przez niego członek tego organu, przesyłając do uczestników głosowania

drogą elektroniczną temat głosowania, a następnie zliczając oddane głosy.

3A.2. Organizator głosowania elektronicznego przesyła uczestnikom tego głosowania

protokół końcowy.

3A.3. Głosowanie elektroniczne nie może dotyczyć spraw, w których co najmniej jeden

uczestnik zażąda głosowania tajnego.

4.     Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną

większością głosów, przy obecności ponad połowy członków (kworum), chyba że Statut

stanowi inaczej. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może

podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

5.  Uchwały Komisji Etyki podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością

głosów, przy obecności co najmniej ponad połowy członków (kworum), chyba, że Statut

stanowi inaczej. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Etyki może podejmować

uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 15

1.W przypadku ustąpienia, odwołania, lub ustania członkostwa w Stowarzyszeniu w trakcie

trwania kadencji członka Zarządu, Komisji Etyki, lub Komisji Rewizyjnej, skład osobowy tego

organu jest uzupełniany poprzez dokooptowanie nowego członka spośród członków

Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 2-4.

2. Dokooptowanie nowego członka Zarządu, Komisji Etyki, lub Komisji Rewizyjnej jest

dokonywane przez organ Stowarzyszenia, którego członek ustąpił, został odwołany, lub

ustało jego członkostwo w Stowarzyszeniu.

3. Liczba członków Zarządu, Komisji Etyki, lub Komisji Rewizyjnej dokooptowanych w trakcie

kadencji nie może przekroczyć połowy stanu osobowego organu Stowarzyszenia, którego

dotyczy kooptacja.

4. W przypadku, gdy dokooptowanie nowego członka Zarządu, Komisji Etyki, lub Komisji

rewizyjnej nie jest możliwe, w tym również z powodu określonego w ust. 3, zastosowanie ma

§ 19 ust. 1pkt 1.4.

Walne Zebranie

§ 16

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

2.1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;

2.2  z głosem doradczym – członkowie wspierający;

2.3  z głosem doradczym – członkowie honorowi.

§ 17

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebranie

Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się przynajmniej raz na trzy lata.

3. Walne Zebranie Członków jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co

najmniej połowy członków uprawnionych do udziału w nim (kworum). W przypadku braku

kworum w pierwszym terminie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie

później niż 1 godzinę po terminie pierwszym. W drugim terminie Walne Zebranie jest

prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków.

3A. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem §14

ust. 2 i §31 ust. 1 i 2.

4. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca,

dwaj sekretarze, członkowie.

6. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością

głosów.

§ 18

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania w szczególności należy:

1. uchwalenie Statutu i jego zmian;

2. uchwalenie Kodeksu Etycznego Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu i jego zmian;

3. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 15;

4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;

5. udzielanie absolutorium Zarządowi;

6. ustalanie wysokości składek członkowskich;

7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

§ 19

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, z zastrzeżeniem §23 ust. 4:

1.1. z własnej inicjatywy;

1.2. na żądanie Komisji Rewizyjnej;

1.3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.

1.4 w wypadku przewidzianym w §15 ust.4.

2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu

miesiąca od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt 1.2 i 1.3.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków zgodnie z ust. 1 pkt.1.4 powinno

nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od chwili wystąpienia zdarzeń

opisanych w §15.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których

zostało zwołane.

Zarząd

§ 20

1. Zarząd jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności

Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na

zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2. Zarząd składa się z 3 do 5 członków.

3. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zarządu są wszyscy członkowie Zarządu.

4. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 4 razy w roku.

§ 21

1. Do zakresu działania Zarządu należy:

1.    realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków;

2.    uchwalanie budżetu Stowarzyszenia;

3.    sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;

4.    podejmowania decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań;

5.    podejmowanie decyzji w sprawie podjęcia działalności gospodarczej;

6.    podejmowanie uchwał w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników;

7.    ustalanie regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia;

8.    podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i

ruchomego;

9.    podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania Członków;

10.   powoływanie i likwidowanie oddziałów.

11.  uchwalanie regulaminów przewidzianych w Statucie;

12.    zwoływanie Walnego Zebrania Członków;

13.    składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków;

14.    zatwierdzanie sprawozdania finansowego.

Komisja Rewizyjna

§ 22

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad

jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

§ 23

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia;

2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;

3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie

stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego Statutowych obowiązków, a także

prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu;

4. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie

ustalonym Statutem;

5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia)

absolutorium naczelnym władzom Stowarzyszenia;

6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 24

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach

Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich

szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Komisja Etyki

§ 25

1. Komisja Etyki jest powoływana i odwoływana przez Walne Zebranie..

2. Składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków spoza członków

Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

3. . Komisja Etyki wybiera ze swego grona przewodniczącego.

4. . Komisja Etyki może w miarę potrzeb ustanowić inne funkcje w ramach swego składu.

§ 26

Działalność Komisji Etyki ma na celu podnoszenie standardów etycznych w fundraisingu i

jest prowadzona poprzez:

– ustanawianie standardów etycznych w fundraisingu i informowanie o nich,

– opracowywanie i publikowanie materiałów edukacyjnych,

– aktywną promocję dobrych praktyk, a zwłaszcza transparentności i poszanowania prawa,

– zajmowanie własnego stanowiska w sprawach związanych z etyką w zbieraniu funduszy i

ogłaszanie go po konsultacji z zarządem PSF, w tym krytykę organizacji i osób

naruszających zasady etyczne,

– animowanie debaty o etyce fundraisingu,

– ochronę wizerunku zawodu fundraisera,

– współpracę na polu etyki z organizacjami fundraiserów za granicą.

– opracowywanie dorocznego raportu / sprawozdania dotyczącego etyki w organizacjach

pozarządowych i składanie go na Walnym Zebraniu

§ 27

1.    Komisja Etyki opiniuje deklaracje członkowskie kandydatów pragnących wstąpić do

Stowarzyszenia.

2.    Rozpatruje i rozstrzyga sprawy członków Stowarzyszenia w zakresie:

a.    naruszenia przez członków Stowarzyszenia obowiązków wynikających ze Statutu i

uchwał władz Stowarzyszenia;

b.    sporów powstałych między członkami Stowarzyszenia na tle praw i obowiązków

wynikających z ich przynależności do Stowarzyszenia.

§ 28

Komisja Etyki może orzekać następujące kary:

1. upomnienie;

2. wykluczenie ze Stowarzyszenia;

3. skierowanie do Walnego Zebrania wniosku o pozbawienie tytułu członka honorowego.

Od orzeczenia Komisji Etyki przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni

od daty dostarczenia odpisu orzeczenia.

V. ODDZIAŁY

§ 29

1. Stowarzyszenie może powoływać oddziały będące terenowymi jednostkami

organizacyjnymi.

2. Oddziały mogą posiadać osobowość prawną.

3. Oddział tworzy i likwiduje zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na wniosek co

najmniej 15 członków indywidualnych i 3 wspierających.

4. Zasięg terytorialny oddziału obejmuje jedno województwo, o ile zarząd Stowarzyszenia nie

postanowi inaczej.

5. Uchwała zarządu Stowarzyszenia w sprawie powołania oddziału określa nazwę i siedzibę

oddziału, jego zasięg terytorialny oraz termin zebrania założycielskiego.

§ 30

1. Władzami oddziału są:

a. zjazd oddziału,

b. zarząd oddziału,

c. komisja rewizyjna oddziału,

d. komisja etyki oddziału.

2. Do udziału w zjeździe oddziału uprawnieni są wszyscy członkowie Polskiego

Stowarzyszenia Fundraisingu zarejestrowani w oddziale.

3. Zjazd oddziału jest najwyższą władzą oddziału. Do kompetencji zjazdu oddziału należy:

a. podejmowanie decyzji w przedmiocie osobowości prawnej oddziału, za zgodą zarządu

Stowarzyszenia,

b. ustalanie liczby członków zarządu oddziału pochodzących z wyboru,

c. wybór zarządu oddziału,

d. wybór komisji rewizyjnej oddziału,

e. rozpatrywanie sprawozdań zarządu oddziału oraz udzielanie absolutorium zarządowi

oddziału.

4. Zjazd oddziału jest zwoływany przez zarząd oddziału raz na rok.

5. Nadzwyczajny zjazd oddziału może zostać zwołany przez zarząd oddziału z własnej

inicjatywy albo na wniosek co najmniej 1/3 członków oddziału.

6. W skład zarządu oddziału wchodzą członkowie wybrani przez zjazd oddziału, w liczbie

ustalonej przez zjazd oddziału, jednak nie mniej niż 3 i nie więcej niż 5 członków, których

kandydatury zatwierdza zarząd Stowarzyszenia poprzez swojego pełnomocnika obecnego

na zjeździe.

7. W przypadku zaistnienia vacatu, zarząd oddziału dokonuje kooptacji, jednakże liczba

członków dokooptowanych nie może przekraczać połowy składu zarządu oddziału.

Kandydatury członków zarządu pochodzących z kooptacji są zatwierdzane przez zarząd

Stowarzyszenia

8. Zarząd oddziału:

a. kieruje pracą oddziału i reprezentuje oddział,

b. wybiera spośród siebie prezesa zarządu oddziału oraz jego zastępcę.

9. Komisja rewizyjna oddziału składa się z trzech członków wybranych przez zjazd oddziału.

10. W przypadku zaistnienia vacatu komisja dokonuje kooptacji z zachowaniem zasady

określonej w ust. 6.

 

11. Komisja rewizyjna oddziału jest organem kontroli wewnętrznej, kontrolującym

działalność władz oddziału pod względem ich zgodności ze Statutem i regulaminami

Stowarzyszenia oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

12. Tryb tworzenia oraz likwidacji oddziału, zasady powoływania, odwoływania i działania

jego władz określają regulamin oddziału uchwalony przez zarząd Stowarzyszenia oraz

regulamin komisji rewizyjnej oddziału uchwalony przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia.

VI. MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 31

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 32

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1.1. składki członkowskie;

1.2. darowizny, zapisy i spadki;

1.3. wpływy z działalności Statutowej Stowarzyszenia: dochody z własnej działalności,

dochody z majątku Stowarzyszenia;

1.4. dotacje i granty.

2. Składki członkowskie powinny być wpłacane przez członków do końca I kwartału każdego

roku. Szczegółowe zasady wpłacania składek określa Zarząd w regulaminie składek.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z

obowiązującymi przepisami państwowymi.

§ 33

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia we wszystkich sprawach

upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie.

VI. ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 34

1. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga

kwalifikowanej większości 2/3 głosów.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa

sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w

Statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia

1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).

 

 

 

Plik PDF do pobrania tutaj: Statut Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu